Novinky

02.06.2020 Kroužky 2020/2021

A je to venku ! Kroužky na další školní rok. Zveřejnili jsme pro vás naši nabídku kroužků, kterou neustále rozšiřujeme. Naleznete je v sekci KROUŽKY 2020/2021. Kroužky jsou zatím pouze k vidění, abyste se mohli rozmyslet, který kroužek je pro vás ten pravý. Přihlašování na naše kroužky spustíme 24. 8. 2020 v 18:00 tak buďte připraveni, ať vám nic neuteče.

22.05.2020 INFORMACE K TÁBORŮM

Radostná zpráva, pokud se epidemiologická situace v ČR nezmění, tábory budou! Připravujeme pro Vás dokumenty, které budou odpovídat požadavkům Ministerstva zdravotnictví, následně Vám budou zaslány emailem a také budou ke stažení u jednotlivých táborů. Prosím věnujte jim zvýšenou pozornost. Platby táborů můžete začít provádět.

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

03.02.2020 Navštívíme-li metodický portál rámcového vzdělávacího programu pro školy a školská zařízení, najdeme zde základní charakteristiku oblasti technická výchova. 

Technická výchova je součástí všeobecného vzdělávání a jejím cílem je především vytváření vědomostí o technice, základních uživatelských dovedností při činnosti s technikou, správných postojů k ní, ale podílí se výraznou měrou i na profesní orientaci žáků. Svým zaměřením technická výchova umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v dalším vzdělávání, pracovním i běžném životě a formuje osobnost žáka rozvíjením kladných vlastností, motorických i tvořivých schopností a dovedností.

Oblast technické výchovy je ve střediscích volného času, resp. v domech dětí a mládeže, realizována různými formami a metodami. V těchto případech záleží především na velikosti daného školského zařízení, na rozsahu technické výchovy, na zájmu žáků, na prostorových, personálních, materiálních a ekonomických podmínkách. Rozsah práce v technických oborech je velmi široký. Setkáváme se s „klasikou“, kde prim hrají modelářské zájmové útvary, elektrotechnika, práce s výpočetní technikou. Dnes vznikají však již  útvary robotiky, užitného designu, moderními formami práce s ICT, apod.

Berounský dům dětí je relativně mladé školské zařízení, a proto se jednotlivé oblasti rodí pomalu. Oblast techniky je v dnešní době reprezentována především zájmovými útvary z oblasti práce s ICT, modelářskou oblast reprezentují tři útvary plastikových modelářů, nově byla otevřena robotika. 

Dnes se zastavme u modelářské klasiky. Plastikové modelářství má v České republice mnohaletou tradici. Jde o oblast, kde se realizují především klukovské touhy tvořit, stavět, získávat znalosti a dovednosti. O tom, že „plastikařina“ žije, hovoří i skutečnost, že během dvou let stoupl počet modelářů z 5 na 25 zájemců a z jednoho malého kroužku jsou dnes již tři plně životaschopné. 

Cílem činnosti našich zájmových útvarů, realizovaných v DDM Beroun, je dosažení dílčích stupňů rozvoje klíčových kompetencí a vybraných kompetencí technických. Úroveň rozvoje je závislá na věku a vyspělosti členů zájmového útvaru.

Všeobecným cílem činnosti zájmového útvaru je vytvořit pozitivní vztah k plastikovému modelářství a technické oblasti jako celku, naučit žáky pracovat podle technické dokumentace, stanovit a dodržovat pracovní postupy, naučit práci s nástroji a osvojit si práci s modelářskou chemií (lepidla, ředidla, barvy, laky, pigmenty a další).

Pokud se nám práce daří, žáci dojdou ke svému kýženému cíli, který pro ně zosobňuje postavený model letadla, automobilu, vojenské techniky, lodě a dokonce i vesmírných korábů.

Činnost zájmových útvarů představuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá rovněž k vytváření životní a profesní orientace žáků.

Žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejích rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě. Tím se odlišuje naše práce v oblasti techniky od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí, myšlenkové a dovednostní práci žáků. Nedílnou součástí práce je také poznávání širších skutečností, kdy nás zajímá nejen jaký model a jak postavit, ale také jak je možné, že mnohatunové letadlo se udrží ve vzduchu, že po moři se dokážou plavit obrovské kolosy letadlových lodí, povídáme si i o motorech v automobilech a bojové technice.

Kromě „naší techniky“ se věnujeme i otázkám bezpečné práce a bezpečného ovládání nástrojů a přístrojů, učíme se komunikovat mezi sebou, umění si pomoci a navzájem se podpořit. Zkrátka ač jsme „techniky“, nejsme roboty a rozvíjíme se i po stránce člověčenství.

Mgr. Jiří Veverka